Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.Eνδιαφέροντα στοιχεία απο http://apografi.gov.gr

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΕΚΟ. 
Ενδιαφέροντα στοιχεία απο το:
 http://apografi.gov.gr/

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ,ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ,και αρκετοι αλλοι.Συγκεκριμένα:
1. το μόνιμο προσωπικό,
2. το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
3. το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
4. οι μετακλητοί, ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες των γραφείων των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, των γραφείων των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, των γραφείων Προέδρων και Αντιπροέδρων των Ν.Π.Δ.Δ.,
5. οι επί θητεία υπάλληλοι,
6. οι υπάλληλοι κατηγορίας ειδικών θέσεων,
7. οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή,
8. το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Το πάσης φύσεως διδακτικό και βοηθητικό διδακτικό προσωπικό των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και το πάσης φύσεως διδακτικό προσωπικό των Σχολών του δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.,
9. οι δικαστικοί λειτουργοί και το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
10. τα μόνιμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος,
11. το επί θητεία και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στρατιωτικό και ένστολο
προσωπικό των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη,
12. οι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι μόνιμοι ιατροί, οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, καθώς και οι επικουρικοί ιατροί.
13. οι κληρικοί όλων των βαθμίδων και το προσωπικό της Εκκλησίας της Ελλάδος και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην εποπτεία Αυτής,
14. οι διπλωματικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών,
15. οι απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου,
16. οι διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι και αντιπρόεδροι των Ν.Π.Δ.Δ,
17. οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών,
18. τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. Α΄ και β΄ βαθμού,
19. το λοιπό πάσης φύσεως προσωπικό των φορέων του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ως άνω ενδεικτική απαρίθμηση.
Το πάσης φύσεως προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών απογράφεται στις προθεσμίες του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, ξεχωριστά, με τη φροντίδα της υπηρεσίας τους

Στατιστικά Εξέλιξης:
  - Απογεγραμμένοι Μισθοδοτούμενοι έως τις 31 Ιουλίου 2010: 768.009
  - Αριθμός μισθοδοτούμενων που έχουν ενταχθεί σε Δ/νση Προσωπικού: 711.938
  - Επιβεβαιώσεις στοιχείων μισθοδοτούμενων από Δ/νσεις Προσωπικού: 676.152
  - Πιστοποιημένες Διευθύνσεις Προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης: 2.358

 Αριθμός υπαλλήλων στη βάση της απογραφής κατά εργασιακή σχέση


Εργασιακή σχέση Αριθμός υπαλλήλων
ΑΙΡΕΤΟΙ 9384
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 54616
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 42663
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 17282
ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI /ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI 581391
ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ 1058
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΟΥ 4389
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ/ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ 1155
ΣΥΝΟΛΟ 711938Αριθμός υπαλλήλων στην εφαρμογή απογραφής ανά κατηγορία εκπαίδευσης

Κατηγορία Εκπαίδευσης Αριθμός υπαλλήλων
ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 28264
ΔΕ 192137
ΕΕΠ 1080
ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 70667
ΠΕ 291288
ΤΕ 64435
ΥΕ 56549
Χωρίς πληροφορία εκπαίδευσης 7518
ΣΥΝΟΛΟ 711938

Αριθμός υπαλλήλων ανά φορέα


Φορέας Αριθμός υπαλλήλων
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 1794
ΟΤΑ 125329
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 584815
ΣΥΝΟΛΟ 711938


Αριθμός υπαλλήλων ανά θέση ευθύνης


Θέση ευθύνης Αριθμός υπαλλήλων
Αναπλ/τής Δ/ντής Γυμνασίου (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 14
Αναπλ/τής Δ/ντής Δημόσιου ΙΕΚ (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 5
Αναπλ/τής Δ/ντής Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 3
Αναπλ/τής Δ/ντής Ενιαίου Λυκείου (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 7
Αναπλ/τής Δ/ντής Επαγγελματικής Σχολής (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 3
Αναπλ/τής Δ/ντής Επαγγελματικού Λυκείου (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 2
Αναπλ/τής Δ/ντής ΚΕΔΔΥ (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 7
Αναπλ/τής Δ/ντής Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 0
Αναπλ/τής Δ/ντής Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 0
Αναπλ/τής Δ/ντής Τετραθέσιου και ’νω Δημοτικού Σχολείου (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 11
Αναπλ/τής Διοικητής 7
Αναπλ/τής Περιφερειακός Δ/ντής (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 0
Αναπλ/τής Πρόεδρος 22
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Αυτοτελούς Γραφείου (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 5
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Αυτοτελούς Τμήματος (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 23
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Γενικής Δ/νσης (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 4
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Γραφείου (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 19
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Δ/νσης (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 66
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 1
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 0
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Διθέσιου Δημοτικού Σχολείου 0
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Επιστ/κής και Παιδ/κής Καθοδήγησης Περιφερ.Δ/νσης Εκπαίδ/σης (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 0
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου 2
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Νηπιαγωγείου 5
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Παιδικού Σταθμού (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 17
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Τμήματος (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 242
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Τμήματος Εκπαιδ. Θεμάτων Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 1
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Τμήματος Εκπαιδ. Θεμάτων Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 0
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Τριθέσιου Δημοτικού Σχολείου 1
Αναπλ/τής Προϊστ/νος Υποδ/νσης (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 1
Αναπλ/τής Σχολικός Σύμβουλος Β/θμιας Εκπαίδευσης (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 0
Αναπλ/τής Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 0
Αναπλ/τής Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 0
Αναπλ/τής Σχολικός Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 0
Αναπλ/τής Υπ/νος Τομέα Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 2
Αναπλ/τής Υπεύθ/νος Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 0
Αναπλ/τής Υποδ/ντής Σχολικής Μονάδας (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 19
Αναπλ/τής Υποδ/ντής Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου (Λήψη επιδόμ. ευθύνης) 0
Αντιδήμαρχος 84
Αντιπεριφερειάρχης 2
Αντιπρόεδρος 23
Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής 0
Αντιπρύτανης 15
Γενικός Γραμματέας 15
Γραμματέας Α.Ε.Ι. 3
Γραμματέας Τ.Ε.Ι. 5
Δ/ντής 78
Δ/ντής Γυμνασίου 649
Δ/ντής Δημόσιου ΙΕΚ 21
Δ/ντής Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 29
Δ/ντής Ενιαίου Λυκείου 370
Δ/ντής Επαγγελματικής Σχολής 41
Δ/ντής Επαγγελματικού Λυκείου 172
Δ/ντής ΚΕΔΔΥ 3
Δ/ντής Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας 18
Δ/ντής Σχολικής Μονάδας 3808
Δ/ντής Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων 54
Δ/ντής Τετραθέσιου και ’νω Δημοτικού Σχολείου 362
Δεν βρίσκω την θέση ευθύνης 3299
Δήμαρχος 22
Δικαστικοί Λειτουργοί - Δεν υπάρχει αντιστοίχιση 2678
Διοικητής 36
Ειδικός Γραμματέας 3
Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας 0
Επιθεωρητής 7
Καλλιτεχνικός Δ/ντής 3
Κοσμήτορας 10
Μέλος Ανεξάρτητης Αρχής 34
Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 195
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου 6
Μέλος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 11
Μέλος Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας 28
Μητροπολίτης 7
Περιφερειακός Δ/ντής 3
Περιφερειακός Διοικητής 0
Περιφερειάρχης 0
Πρόεδρος 115
Πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής 6
Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής 1
Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 1
Πρόεδρος Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας 14
Πρόεδρος Τμήματος 62
Προϊστ/νος Αυτοτελούς Γραφείου 1157
Προϊστ/νος Αυτοτελούς Τμήματος 1646
Προϊστ/νος Γενικής Δ/νσης 450
Προϊστ/νος Γραφείου 3037
Προϊστ/νος Δ/νσης 4704
Προϊστ/νος Δ/νσης Α/θμιας - Β/θμιας Εκπαίδευσης 34
Προϊστ/νος Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης 10
Προϊστ/νος Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης 14
Προϊστ/νος Διθέσιου Δημοτικού Σχολείου 140
Προϊστ/νος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 2
Προϊστ/νος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Περιφ/κής Δ/νσης Εκπαίδευσης 12
Προϊστ/νος Μονάδας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 6
Προϊστ/νος Μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου 79
Προϊστ/νος Νηπιαγωγείου 1998
Προϊστ/νος Νομικής Υπηρεσίας 1
Προϊστ/νος Παιδικού Σταθμού 69
Προϊστ/νος Τμήματος 18078
Προϊστ/νος Τμήματος Εκπαιδ. Θεμάτων Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης 18
Προϊστ/νος Τμήματος Εκπαιδ. Θεμάτων Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης 13
Προϊστ/νος Τριθέσιου Δημοτικού Σχολείου 122
Προϊστ/νος Υποδ/νσης 980
Πρύτανης 6
Συντονιστής Δ/ντής 46
Σχολικός Σύμβουλος 216
Σχολικός Σύμβουλος Β/θμιας Εκπαίδευσης 124
Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης 122
Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής 4
Σχολικός Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής 25
Υπ/νος Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 11
Υπ/νος Τομέα Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων 164
Υποδ/ντής 32
Υποδ/ντής Σχολικής Μονάδας 3256
Υποδ/ντής Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου 31
Υποδιοικητής 7
Χωρίς θέση ευθύνης 617354
Χωρίς πληροφορία για θέση ευθύνης 45188
ΣΥΝΟΛΟ 711938

Αριθμός υπαλλήλων στην εφαρμογή απογραφής ανά φύλο


Φύλο Αριθμός υπαλλήλων
ΑΝΔΡΑΣ 374807
ΓΥΝΑΙΚΑ 329729
Χωρίς στοιχεία 7402
ΣΥΝΟΛΟ 711938Αριθμός υπαλλήλων ανά ηλικιακό εύρος


Ηλικιακό Εύρος Αριθμός υπαλλήλων
20-29 77022
30-39 194455
40-49 248970
50-59 153300
60 και άνω 27473
Χωρίς δηλωμένη ημερομηνία 10718
ΣΥΝΟΛΟ 711938

1 σχόλιο: